Samen met ouders

Onderwijzen en opvoeden van kinderen gaat samen met ouders. We hebben elkaars kundigheid en vertrouwen hierbij nodig. We hopen dan ook van harte dat u actief betrokken bent bij de school. Om op een goede manier betrokken te zijn is uitwisseling tussen thuis en school van belang. De volgende contactmomenten hebben we op Het Anker:

  1. Oudervertelgesprekken. Jaarlijks, of bij nieuwe leerlingen na de wenperiode, hebben we oudervertelgesprekken, waarin u vertelt over uw kind. De leerkracht voegt dit bij de informatie die hij door observatie en gesprekken met uw kind heeft. Zo krijgen we een goed beeld van uw kind en hoe uw kind leert.
  2. Rapportbesprekingen. 2x per jaar ontvangt uw kind (vanaf groep 3) een rapport. Naar aanleiding hiervan zijn er 10-minutengesprekken.
  3. Extra gesprekken. Vinden wij, of vindt u het nodig dat we extra over of met uw kind spreken, dan kunnen we dit wederzijds initieren.
  4. Kijkochtenden. Eens per maand is er 20 minuten de tijd om gelijk met uw kind mee naar binnen te gaan en te zien waarmee uw kind bezig is of waaraan gewerkt wordt. 
  5. Talentendag, een mooie dag waarin de kinderen hun talenten aan andere kinderen en aan ouders kun tonen.
  6. Nieuwsbrieven en Social Schools app. Elke week is er informatie uit de klas van uw kind. Elke zaterdag komt er een nieuwsbrief uit waarin wetenswaardigheden staan over wat is geweest of wat staat te gebeuren.
  7. In de informatiekalender staat informatie over roosters, vakanties, schoolregels, etc. en studiedagen, weeksluitingen, kinderopvanginstanties en andere zaken die we al aan het begin van een schooljaar hebben gepland.
  8. Schoolgids. Hierin kunt u lezen over onze visie op onderwijs, welke vakken, hoe de leerlingenzorg is ingericht, wat u bij klachten kunt doen, verlofregelingen en aanvragen enz.
  9. Medezeggenschapsraad. Deze raad, bestaande uit ouders en leerkrachten, houden zich bezig met het beleid van de school. Heeft u vragen hierover, kunt u de betreffende ouders hierover aanspreken.
  10. Activiteitencommissie. Deze groep vrijwillige ouders helpt in de school bij inrichting voor thema's, projecten, fotograaf, vieringen, etc.